rys historyczny

RYS HISTORYCZNY
Tworzenie instytucjonalnych form opieki pojawiało się jako naturalna konsekwencja rozwoju kultury i cywilizacji. Prehistoryczna opieka miedzy ludzka polegała na dbałości rodziców o własne potomstwo . Działalność opiekuńcza w stosunku do innych ,,obcych” pojawiła się później choć już antyczni Grecy w prometejskim micie widzieli wartość poświecenia się dla innych ludzi. Rozwój pomocy instytucjonalnej trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego i rozwija się wraz postępem cywilizacyjno kulturowym. Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni został powołany do życia 6.12.1964 r. Ówczesna jego nazwa brzmiała: Państwowy Dom Specjalny dla Dzieci. Przeznaczony był dla 95 podopiecznych w wieku od 3 do 18 lat. Należy zaznaczyć, że obiekt specjalne zaprojektowany i wybudowany dla dzieci niepełnosprawnych faktycznie dla nich się nie nadawał w związku z barierami architektonicznymi (zbyt wąskie przejścia, dostęp do wanny z jednej strony, brak podjazdów, windy itp.)

17.03.1966 roku – pierwsze przyjęcie wychowanków.

W pierwszych latach działalności w strukturach placówki zatrudnionych było 60 osób w tym 13 sióstr zakonnych z Prowincji Zgromadzenia Sióstr Pallotynek. Pierwsze lata działalności placówki skupiały się na poszukiwaniu metod pracy rewalidacyjnej oraz dostosowaniu w miarę możliwości budynku do funkcji placówki specjalnej.

01.09.1968 roku przy Państwowym Domu Specjalnym dla Dzieci dzięki staraniom ówczesnej kadry pedagogicznej swoją działalność rozpoczyna trzyklasowa „Szkoła Życia”.

Dnia 17.08.1971 roku nastąpiła zmiana nazwy placówki na Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci – PDPS

W 1975 roku za obopólnym porozumieniem Władz Zgromadzenia Sióstr Pallotynek z Dyrekcją PDPS dla Dzieci odchodzi personel zakonny z placówki.

W latach 1981 – 1983 na terenie Domu istniał punkt Nakładczy Spółdzielni Inwalidów „Wisła”. Dzięki temu 12 wychowanków posiadających II grupę inwalidzką, pod nadzorem instruktora, szyje kapcie i pieluchy na potrzeby placówki Również w tym czasie dzięki staraniom Dyrektora PDPS powstał z inicjatywy Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sopocie , Dzienny Ośrodek Adaptacyjny jako filia Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Gdańsku Oruni.

01.01.1985 roku następuje przekazanie Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy PDPS Gdańsk Orunia Dyrekcji Wydziału Zdrowia w Sopocie, gdzie rozpoczyna samodzielną działalność.

1990 rok Dom zamieszkuje 130 wychowanków.

1.05.1990 roku PDPS zaczyna podlegać Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz Ministerstwu Pracy i polityki Socjalnej.

15.04.1993 r. kolejna zmiana nazwy placówki z PDPS na DPS .

W raz z procesem standaryzacji w Domu pomocy społecznej w Oruni następują zmiany. W budynku głównym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w okresie ostatnich 16 lat przeprowadzono liczne remonty, które znacznie polepszyły bazę lokalową placówki. a co za tym również standard życia mieszkańców. Koniecznie trzeba wymienić najważniejsze z nich:

1993 rok – zakup domu w Cieplewie.
1993 rok – remont i adaptacja mieszkania przy ul. Dzielnej

1994 rok – remont kotłowni i zmiana ogrzewania budynku z węglowego na olejowe.

1995 rok – remont łazienek, które zostają dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Szerokie drzwi, dojście do wanny z trzech stron do której można podjechać wózkiem inwalidzkim i podnośnikiem, pochwyty przy wannach i toaletach dla potrzeb mieszkańców.

1995 rok – wymiana sieci c.o., ocieplenie budynku oraz wymiana stolarki okiennej.

1996 rok – remont kuchni. W tym samym roku po przeprowadzonej analizie ekonomicznej zlikwidowana została pralnia w Domu Pomocy Społecznej. Obecnie usługi pralnicze zlecane są na drodze przetargu firmom zewnętrznym, a małe przepierki prowadzone są bezpośrednio na oddziałach w nowo powstałych po remoncie pomieszczeniach gospodarczych. W odzyskanych pomieszczeniach zaplanowano pracownie terapeutyczne i rehabilitacyjne.

1997 rok – remont pomieszczeń po byłej pralni, oraz remont i adaptacja dwóch mieszkań w hotelu pracowniczym przeznaczonych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni. W tym samym roku za zgodą sanepidu zlikwidowano izolatkę ,a w jej wyremontowanych pomieszczeniach utworzono małe mieszkanie dla początkowo dwóch a obecnie trzech podopiecznych.

1998 rok – remont pomieszczenia po byłym magazynie gospodarczym na pomieszczenia muzykoterapii oraz harcówkę.

2005 rok – kapitalny remont budynku głównego związanego ze standaryzacją placówki. Wymiana instalacji elektrycznej, założenie instalacji p/ pożarowej i monitoringu, wymiana stolarki drzwiowej, podzielenie sypialni wieloosobowych na dwu, trzy i czteroosobowe, utworzenie dodatkowych łazienek. Zainstalowano windę dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku

2006 rok – remont budynku Hotelowego i zamieszkanie w nim 22 podopiecznych. Wiąże się to również z mniejsza liczebnością mieszkańców na poszczególnych oddziałach.

2008 rok remont budynku po dotychczasowej „Szkole Życia”.