OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY – OPIEKUN

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Starogardzka 20 informuje, że poszukuje kandydatów do pracy

1. stanowisko pracy:  OPIEKUN,
2. wymiar etatu :  pełny wymiar czasu pracy  40  godz. tygodniowo    (praca w systemie zmianowym  w  godz. 7.00-19.00,  19.00- 7.00),
3. rodzaj umowy:  umowa o pracę na czas zastępstwa,
4. miejsce wykonywania pracy :  Dom Pomocy Społecznej.

5. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) wykształcenie: min. średnie lub policealne o profilu : opiekun w domu pomocy społecznej lub opiekun medyczny, wyższe pedagogiczne.
e) mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.

6. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) umiejętność pracy w zespole,
b) sumienność, uczciwość, samodzielność,
c) umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi,

7. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) Działanie na rzecz mieszkańców, w ramach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego,
b) współpraca z pracownikami pierwszego kontaktu oraz kontynuowanie realizacji zadań wynikających z indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, opracowanych przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy,
c) pomoc mieszkańcom w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, karmienie, pomoc w słaniu łóżek, zmianie bielizny pościelowej i inne),
d) aktywizowanie mieszkańców w celu zwiększenia ich samodzielności życiowej
e) dbanie o sprawność fizyczną i psychiczną mieszkańców m.in. poprzez codzienne spacery na świeżym powietrzu, gimnastykę, gry i zabawy ruchowe
f) dbanie o zdrowie mieszkańców
g) organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz udział w imprezach integracyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych,
h) dbanie o porządek w lokalu mieszkalnym,
i) dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców,
j) dbanie o odzież, obuwie i mienie mieszkańców oraz utrzymanie ich w należytej czystości i porządku.

8. Wymagane dokumenty:

a)  Aktualne CV oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
b) List motywacyjny.
c) Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej.
d) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Pomocy
Społecznej w związku z prowadzonym konkursem na stanowisko opiekuna oraz na publikacje nazwiska i imienia na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej.”
Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 23.10.2015 r. osobiście w punkcie kancelaryjnym pok. nr 32 lub korespondencyjnie na adres:
Dom Pomocy Społecznej,
ul. Starogardzka 20, 80-058 Gdańsk.
Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Konkurs na stanowisko opiekuna”.
Informuję, iż kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o dalszych czynnościach związanych z rekrutacją.