kadra i wychowankowie

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Na dzień 31.12.2008 r. DPS zatrudniał 79 osób (w tym zaledwie 8 mężczyzn). Szczegółową organizację i podział zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład DPS określa dyrektor domu. Organizuje on jego pracę, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych i merytorycznych. Dyrektor odpowiada za stan organizacyjny placówki oraz za pracę wychowawczą i rewalidacyjną Domu. Do prawidłowego rozwoju, dbania o indywidualne potrzeby mieszkańców ,realizacji całego programu rewalidacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną jest posiadanie, wystarczającej liczby, dobrze przygotowanej kadry.

DZIAŁ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY

to główny trzon pracowników Domu Pomocy Społecznej. To oni realizują główne zadania statutowe Domu:

zapewniają mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokajają potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązujących standardów, wdrażają wychowanków do samoobsługi oraz współżycia społecznego, zapewniają bezpieczeństwo, higienę i zdrowie powierzonych im mieszkańców, egzekwują od mieszkańców w ramach ich możliwości psychofizycznych obowiązków utrzymania w czystości odzieży, obuwia oraz pomieszczeń grupy i otoczenia jak również poszanowania mienia społecznego, umożliwiają korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych, zapewniają opiekę i pielęgnację chorych, prowadzą niezbędną, indywidualną dokumentację socjalną, medyczną i terapeutyczną, prowadzą działania związane z gospodarką środków depozytowych, organizują podopiecznym czas wolny, prowadzą zajęcia terapeutyczne mające na celu rozwijanie zainteresowań i usprawnianie wszystkich możliwych funkcji życiowych, nawiązują i podtrzymują kontakt z rodzinami mieszkańców. Pracownicy zatrudnieni winni traktować mieszkańców w sposób podmiotowy.

WYCHOWANKOWIE DPS

DPS zamieszkuje 112 podopiecznych. Najmłodszy z nich to 10 – latek, najstarszy w tym roku skończy 55 lat. Większość z nich, bo aż 58 osób to mężczyźni upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim, 24 osoby w stopniu znacznym, w umiarkowanym 16 osób a z up. um. lekkim to zaledwie 13 podopiecznych. W wielu przypadkach up. um. towarzyszą nieprawidłowości w rozwoju fizycznym oraz schorzenia dodatkowe (epilepsja, wady wzroku, słuchu, mowy).

Większość z nich, bo aż 77 osób jest ubezwłasnowolnionych.

Dwóch wychowanków podlega obowiązkowi szkolnemu (nauczanie indywidualne).

Dla każdego z podopiecznych tworzony jest na podstawie diagnozy indywidualny program wsparcia dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Główne cele każdego IPW uwarunkowane są stopniem rozwoju wychowanka.

Wszyscy podopieczni raz w roku wyjeżdżają na 14 dniowy turnus rehabilitacyjny.

Kontakt z rodziną
Tylko ok. 20% wychowanków ma jakikolwiek kontakt z rodziną. Z tego nawet nie połowa jest zabierana do domów rodzinnych. W większości to kontakty sporadyczne, „od święta”.