Category Archives: ARCHIWUM

KONKURS NA STANOWISKO PRACY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  w Gdańsku ul. Starogardzka 20
ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy

terapeuty/ psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy
w wymiarze 1 etatu (40 godz./tyg.) – umowa na zastępstwo

 1. Główne obowiązki:
 2. Prowadzenie zajęć terapeutycznych w tym treningów umiejętności społecznych dla osób

z niepełnosprawnością intelektualną.

2.Tworzenie indywidualnych planów  i programów  postępowania wspierająco – aktywizującego uczestników ŚDS.

3.Prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.

4.Współpraca z zespołem terapeutycznym ŚDS.

 1. Opracowanie diagnoz funkcjonalnych uczestników ŚDS.
 2. Wykorzystywanie oraz stosowanie w pracy z podopiecznymi różnych metod i form terapii zajęciowej.
 3. Troska o poprawę bądź utrzymanie w dotychczasowej kondycji psychofizycznej  uczestników ŚDS oraz zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych.
 1. Wymagania niezbędne:
 2. Wykształcenie kierunkowe (psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa).
 3. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, łatwość nawiązywania kontaktów, uczciwość, konsekwencja.

III. Dodatkowe umiejętności:

1.Umiejętnośc pisania i realizowania projektów.

 1. Mile widziane doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.Aktualne CV.

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania ze strony www.dpsorunia.pl .
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej.

 Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10.07.2015 r. osobiście w punkcie kancelaryjnym  pok. nr 32 lub korespondencyjnie na adres:

Dom Pomocy Społecznej,

 1. Starogardzka 20, 80-058 Gdańsk.

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Konkurs na stanowisko terapeuty/ psychologa”.

Informuję, iż kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o dalszych czynnościach związanych z rekrutacją.

 1. Informacje dodatkowe:

1.Miejsce pracy – Środowiskowy Dom Samopomocy.

 1. Czas pracy od 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP (www.gdansk.pl), na stronie internetowej DPS (www.dpsorunia.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w DPS  Gdańsk.

Informujemy, że złożonych ofert nie odsyłamy.

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz osobowy

oświadczenie