Oferta

Baza lokalowa Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni to;

-budynek mieszkalno-administracyjny trzykondygnacyjny dla 76 mieszkańców przy
ul. Starogardzkiej 20,

– budynek mieszkalny dwukondygnacyjny dla 22 mieszkańców przy ul. Starogardzkiej 20,

– budynek parterowy, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy oraz pracownie

   terapeutyczne Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20,

-budynek mieszkalny trzykondygnacyjny dla 12 mieszkańców w Cieplewie przy ul. Zielonej 28,

-mieszkanie dla 3 osób w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Dzielnej 70/2.

Mieszkańcy do swojej dyspozycji mają:

-pokoje mieszkalne 1,2,3 i 4 osobowe wyposażone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

  standardami,

-pokoje dziennego pobytu,

-kuchenki międzyoddziałowe,

-pracownie terapii zajęciowej,

-salę ćwiczeń ruchowych.

Dom świadczy usługi w zakresie zaspakajania potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz edukacyjnych zapewniając m.in.:

-całodobową opiekę sprawowaną przez doświadczony personel opiekuńczo-terapeutyczny,

-wyżywienie dostosowane indywidualnie do stanu zdrowia,

-terapię zajęciową,

-rehabilitację ruchową,

-opiekę duszpasterską,

-zajęcia edukacyjne.

Dom umożliwia i organizuje korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W Domu Pomocy Społecznej organizowane są różnego rodzaju zajęcia indywidualne i grupowe, zapewniające odpowiednie warunki do rozwoju poszczególnych zdolności i umiejętności uczestników.  Na szczególną uwagę zasługują pracownia muzyczna i teatralna.

Od 1965r. na terenie Domu działa zespół muzyczno-wokalny Grolle. W skład zespołu wchodzą mieszkańcy placówki. Repertuar zespołu liczy ok. 400 piosenek i melodii głównie z gatunku muzyki biesiadnej i pop. Zespół bierze udział w różnego rodzaju festiwalach i przeglądach muzycznych, a także uświetnia swoimi  występami imprezy organizowane przez Dom.

Grupa teatralna Kworce powstała w 1996 roku, a w jej skład wchodzą mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Zespół występował między innymi na festiwalu „Pozapozy”, „Fatosi” oraz na Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych
i przeglądzie teatralnym „Masska”. Na koncie grupy znajdują się liczne przedstawienia owocujące nagrodami i wyróżnieniami, między innymi : „Przemiany a człowiek”, „Tylko miłość”, „Optymiści”, „Parasole nadziei i optymizmu”, „Mikroklimat”, „Zrozumieć Miłość”, „ Telewizyjna przygoda Andrusia Telemaniaka”, „ Muzaki i Drzemacze”, „ Draka w kawiarence Sułtan”, „Historia Kworca Gabana”.

Aktywizacja społeczna również stanowi jedną z ważniejszych funkcji pełnionych przez Dom Pomocy Społecznej. Opiera się ona na organizacji różnego rodzaju spotkań okolicznościowych, wyjazdów
i wyjść terapeutycznych oraz festynów integracyjnych i konkursów artystycznych. Działania te mają na celu wspomaganie integracji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i społeczności lokalnej.

W ramach rehabilitacji społecznej Dom proponuje i umożliwia swoim mieszkańcom udział w zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej.

 Dodatkowo Dom zapewnia mieszkańcom nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów
z rodziną, poprzez kontakt telefoniczny, listowny, a także osobisty, podczas kilkudniowych wizyt
w domach rodzinnych i odwiedzin na terenie placówki.