Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dpsorunia.pl


Gdańsk: Świadczenie usług gastronomicznych
Numer ogłoszenia: 11432 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Starogardzka 20, 80-058 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3094931, faks 058 3094931.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług gastronomicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu przez Wykonawcę posiłków na rzecz Zamawiającego na bazie wynajmowanych pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem. W Domu Pomocy Społecznej zwanym dalej Domem przebywa aktualnie 113 mieszkańców. 100 podopiecznych spożywa posiłki na terenie DPS przy ul. Starogardzkiej 20 , 13 podopiecznych mieszka w filii w Cieplewie i posiłki będą wymagały dowożenia z kuchni głównej DPS. W porze obiadu mogą być dowożone do Cieplewa produkty na kolację i śniadanie dnia następnego. Dowożenie posiłków odbywać się będzie samochodem Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarno -higienicznymi w naczyniach typu bemar, które zapewnia Wykonawca. Z obiadów od poniedziałku do piątku korzysta również 15 uczestników ŚDS. Do budynków DPS poza budynkiem głównym , w którym mieszczą się pomieszczenia kuchni posiłki muszą być dostarczane w naczyniach typu bemar i termosach, które zapewnia Wykonawca. Liczba osób żywionych nie jest stała. Liczba mieszkańców może zmieniać się okresowo, ze względu na wyjazdy na urlop, pobyty w szpitalach itp. Może ona także ulec zmniejszeniu w sposób naturalny. W okresie ostatnich 12 m-cy liczba osobodni żywienia średnio za jeden miesiąc wyniosła 3.106..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.20.00-3, 55.32.10.00-6, 55.52.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 16.400 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych 00/100), najpóźniej w dniu składania ofert przed godz. 10.00. W przypadku jeżeli do godz. 10.00 dnia 26 stycznia 2016r. nie wpłynie wymagana kwota wadium na konto Zamawiającego , będzie to oznaczało , że wadium nie zostało wniesione. 2.Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego Nr konta: 85 1240 1268 1111 0010 3932 6057 przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu wadium - przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Starogardzka 20. Pieniądze muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do godz. 10.00 w dniu 26.01.2016r. 4.Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Starogardzka 20. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty gwarancyjne/poręczenia zostaną zdeponowane w kasie Zamawiającego. 5.Dokument o którym mowa w ust. 4 winien zawierać zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej zapłaty wadium Zamawiającemu w następujących przypadkach: 1) Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw. Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy. 6.Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert (przy czym przy obliczaniu terminu uwzględnia się dzień, w którym nastąpiło otwarcie ofert).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) zmian nie dotyczących treści , oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 2) zmian korzystnych dla Zamawiającego , których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 3) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy, 4) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług ( VAT), 5) zmiany wysokości najmu stałego i ruchomego wyposażenia kuchni w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego dodatkowej działalności w pomieszczeniach kuchni DPS, 6) zmiany wysokości najmu stałego i ruchomego wyposażenia kuchni w przypadku gdy DPS stanie się płatnikiem podatku VAT, 7) zmiany wysokości czynszu w przypadku zmiany Zarządzenia Prezydenta lub w przypadku gdy DPS stanie się płatnikiem podatku VAT, 8) zmiany wysokości podatku w przypadku zmiany Uchwały Rady Miasta. 2.Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3.Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4.W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie usług wykonanych po dacie podpisania aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsorunia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej 80-058 Gdańsk ul. Starogardzka 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej 80-058 Gdańsk ul. Starogardzka 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie